DIAGNOSTYKA S.A. opublikowała swój pierwszy w historii Raport ESG, czyli raport niefinansowy, w którym opisano działania spółki w obszarach środowiskowych, społecznych oraz korporacyjnych.

Ze względu na pierwsze, wyjątkowe wydanie, Raport – oprócz opisania działań podejmowanych przez DIAGNOSTYKĘ w 2020 roku – zawiera również kluczowe informacje dotyczące ogólnej działalności spółki, jej historii, modelu biznesowego i strategii rozwoju, obowiązujących w firmie procedur czy struktury zatrudnienia. To kompendium wiedzy o firmie, które podsumowuje lata pracy i doświadczeń DIAGNOSTYKI w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

prof. dr. n. med. Jakub Swadźba, Prezes Zarządu i Współzałożyciel DIAGNOSTYKI.

„DIAGNOSTYKA to więcej niż wynik”, dlatego szczególnie cenię realizowane przez nas inicjatywy społeczne i w pełni popieram działania DIAGNOSTYKI wpływające na kształt branży diagnostycznej w Polsce. Odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne podejście do wpływu na otoczenie to nie tylko konieczność, ale także szansa".

Raport ESG przygotowano w oparciu o „Wytyczne do raportowania ESG” wydane przez GPW. Treści zawarte w raporcie DIAGNOSTYKI zostały odpowiednio podzielone na zagadnienia środowiskowe (environmental), społeczne (social responsibility) oraz kwestie ładu korporacyjnego (corporate governance).

Rok 2020 był czasem wyjątkowym, w którym wiele działań spółki zostało podporządkowanych trwającej pandemii i walce z jej następstwami, dlatego szczególne miejsce w Raporcie zajmuje rozdział „Pacjenci” i opisane w nim działania podejmowane przez DIAGNOSTYKĘ w tym szczególnie trudnym okresie.

Oprócz podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i dokonań, Raport przedstawia także wizję rozwoju spółki, kładąc mocny nacisk na świadome zarządzanie kwestiami środowiskowymi.

Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG powiedziała:  Raportowanie niefinansowe stało się w przeciągu ostatnich lat standardem wśród wielu spółek. Świadczy ono nie tylko o ich wiarygodności, ale przede wszystkim o odpowiedzialnym i przemyślanym podejściu do zarządzania swoimi zasobami. O rosnącej roli raportów niefinansowych świadczy chociażby fakt przedstawienia przez Komisję Europejską w kwietniu br. propozycji nowej dyrektywy, zgodnie z którą raportowanie od 2023 roku stanie się nie tylko dobrą praktyką, a obowiązkiem dla wielu firm.

prof. dr. n. med. Jakub Swadźba, Prezes Zarządu i Współzałożyciel DIAGNOSTYKI

"Zobowiązujemy się uwzględniać czynniki ESG w prowadzeniu naszej działalności poprzez doskonalenie praktyk zarządczych i uwzględnianie potrzeb naszych interesariuszy w kierunkach rozwoju DIAGNOSTYKI. Jako liderzy branży, czujemy się zobligowani do czynnego udziału w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju".