W Raporcie opisano działania w obszarze ładu korporacyjnego, społeczeństwa oraz środowiska, podejmowane w 2022 roku przez Diagnostykę oraz jej spółki zależne.

Jakub Swadźba, Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.

“Czujemy się zobligowani do uwzględniania czynników ESG w prowadzeniu naszej działalności i skrupulatnie budujemy zrozumienie w Grupie dla zasad zrównoważonego rozwoju, którego efekty osiągnięte w 2022 r. przedstawiamy w kolejnym już raporcie ESG. Chcemy być przykładem w tym zakresie dla innych podmiotów z branży medycznej i brać czynny udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju.”

Zrównoważony rozwój stanowi fundament przyszłości biznesu, a odpowiedzialne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz raportowanie ESG odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tego celu.

Jako członkowie globalnej społeczności, mamy obowiązek dbać o naszą planetę i wspierać społeczności wokół nas. Sukces długoterminowy jest ściśle związany z tym, jak efektywnie radzimy sobie z kwestiami CSR. Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój zyskamy nie tylko zaufanie naszych interesariuszy, ale także zwiększymy odporność na ryzyka związane z regulacjami i zmianami na rynku.

Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG

“Zrównoważony rozwój nie jest jedynie chwilowym trendem czy inicjatywą, ale długoterminową strategią, która ma istotny wpływ na naszą spółkę, naszych interesariuszy oraz społeczeństwo. W świecie, w którym zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i inne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem stają się coraz bardziej palącymi problemami, spółki muszą działać w sposób, który uwzględnia te kwestie.”

Społeczna odpowiedzialność to budowanie trwałych relacji z interesariuszami – pacjentami, pracownikami i partnerami biznesowymi. Nasza odpowiedzialność wynika nie tylko z regulacji, ale również z naszej misji i wartości jako organizacji. Publikacja Raportu ESG jest kluczowym narzędziem w procesie komunikacji naszych działań i postępów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Opublikowany Raport nie tylko dostarcza informacji na temat naszych osiągnięć, ale także określa cele, które pragniemy realizować w nadchodzących latach. To pozwala naszym interesariuszom śledzić nasze działania i oceniać naszą skuteczność.

Zapraszamy do zapoznania się z podstroną CRS, która podsumowuje działania Grupy Diagnostyka z zakresu społecznej odpowiedzialności. Na stronie znajdują się również do pobrania raporty ESG z poprzednich lat.