Regulamin strony od dnia 28.09.2022

REGULAMIN STRONY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

grupadiagnostyka.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z strony www.grupadiagnostyka.pl , zwanego dalej Serwisem internetowym/Serwisem
 2. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystającego ze strony Użytkownika oraz Administratora serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • a) warunki korzystania z Serwisu
   • b) prawa i obowiązki właściciela Serwisu
   • c) usługi świadczone przez właściciela, za pomocą Serwisu
 5. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem serwisu. Regulamin umieszczony jest na stronie i ogólnodostępny dla użytkowników.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1.  Serwis – strona www.grupadiagnostyka.pl.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Dane osobowe –oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio  lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 4. Właściciel Serwisu – oznacza Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 33 756 500,00 zł.
 5. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.
 6. Logi Serwera – Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Profilowanie- oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3 Warunki korzystania

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami tworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań poruszonych w pkt 1, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu  wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych oraz wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, osobom które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku zobowiązuje się powiadomić potencjalnych użytkowników.

§4 Wskazówki techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu,  odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§5 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu,  jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści są odpowiednie dla konkretnego użytkownika i jego celów.
 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

§6 Usługi

W ramach strony www.grupadiagnostyka.pl właściciel:
a)    świadczy następujące usługi:

„Newsletter”,  zgodnie z Regulaminem www.grupadiagnostyka.pl/regulamin-newslettera/

§7 Prawa autorskie

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna Zawartość Serwisu  (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez odpowiedniej, pisemnej zgody właściciela Serwisu
 3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8 Ochrona prywatności

I. Informacje ogólne:
1.    Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2.    Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu;
3.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)     przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d)    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)     przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f)    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4.   Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/

5.   Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
a)    w ramach świadczeń wskazanych w § 7 powyżej,  na zasadach określonych w regulaminach wskazanych w § 7,
b)    za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: Formularz kontaktowy)
c)    zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookies) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej  Serwis  z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.
6.   Dane osobowe Użytkowników zebrane zgodnie z ust 5 lit b powyżej:
– są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie
– są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane;
7.   Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
8.   Pliki cookies  będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie pkt II ust 4.

9.   Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.
10.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
11.   Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis oraz podmiot świadczący usługi hostingowe.
12.   Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
13.   Dane Użytkowników (adres IP komputera) poruszających się po Serwisie mogą podlegać profilowaniu dla celów marketingowych pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika:
a) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz profilowanie,
b) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert współpracy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu
tj. poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlanym w Serwisie. Użytkownik może odwołać zgodę w każdym momencie poprzez skierowanie maila na adres: dane.marketing@diag.pl  ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Brak zgody na profilowanie w celach marketingowych nie ogranicza możliwości korzystania z Serwisu.”

14.   Niektóre informacje (cookies) w zależności od ich zawartości  mogą zostać powiązane z konkretną osobą (przypisane do pewnych zachowań np. przy rejestracji w e-Sklepie).
15.   Administrator realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów  wskazanych w § 7 lub przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.
16.   Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z Usług wskazanych w § 7 lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

II. Informacja o plikach cookies.

 1. Właściciel Serwisu wykorzystuje w Serwisie cookies sesyjne które pozostają  zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika  do momentu wylogowanie się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania oraz stałe które pozostają na urządzeniach Użytkownika odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies do momentu ich usunięcia.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka  internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz ust 4.
 4. W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:
  – w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  – w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
  – w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
  – w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.
  5. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak zgody na zbieranie plików cookies, która nie dotyczy plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. W ramach działalności marketingowej i  gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych  przez zewnętrzne podmioty użytkownik  może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy  pomocy narzędzi: 

III. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  – czas nadejścia zapytania,
  – czas wysłania odpowiedzi,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres lab@diag.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia  ważnych przyczyn, o każdej zmianie powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.