Regulamin newslettera od dnia 28.09.2022

REGULAMIN NEWSLETTERA

grupadiagnostyka.pl

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter Grupy DIAGNOSTYKA zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Diagnostyka Spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975, dalej  „Diagnostyka”.

§2

Usługa Newslettera Grupy DIAGNOSTYKA polega na przesyłaniu przez Diagnostykę na podany przez użytkownika adres e-mail informacji dotyczących usług i nowości dla partnerów i informacji z tym związanych.

§3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zawrze umowę z Diagnostyką w następujący sposób:
Na stronie grupadiagnostyka.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail. Na podany przez użytkownika adres e-mail Diagnostyka wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazany link do treści Regulaminu oraz następujące zgody:

 • Akceptuję Regulamin;
 • Potwierdzam podany adres e-mail;

Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter i akceptację powyższych zgód.

§5

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera oznacza:

a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu otrzymywania informacji dotyczących usług i nowości dla partnerów i informacji z tym związanych.
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczących usług i nowości dla partnerów i informacji z tym związanych,  na podany adres e-mail;

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newslettera, należy:
a)    posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b)    posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c)     posiadać adres e-mail.

§7

 1.  Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2.  Osoba która dokonała zawarła umowę o świadczenie usługi Newslettera w sposób wskazany w § 4 lit a może wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez klikniecie w link „wypisz się z Newslettera, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newslettera lub poprzez wysłanie maila na adres dane.marketing@diag.pl

  §8

 1.  Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka S.A. ( KRS nr 0000918455) ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępnia się formularz kontaktowy pod adresem: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia korzystania z usługi newsletter.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.
 5.  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną usunięte.
 6.  Każdy użytkownik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody poprzez klikniecie w link znajdujący się w wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera wypisz się z usługi;
 7.  Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
 8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do bycia zapomnianym.
 10.  Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9

 1.  Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
 2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. DIAGNOSTYKA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa; w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 3.  Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.