Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Instytucjonalnych przez DIAGNOSTYKA S.A.

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Diagnostyka S.A. zwana dalej Diagnostyką lub Usługodawcą, wprowadza niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Diagnostyka Usług Informacyjnych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://www.diag.pl zwanej także Serwisem.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi Informacyjnej do pobrania stron Serwisu.

 

II. Definicje 

 • Usługodawca – Diagnostyka spółka akcyjna z siedzibą: 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918455, NIP: 675-12 -65 -009, Regon: 356366975, Kapitał zakładowy: 36.756.500,00 PLN;
 • Usługobiorca Instytucjonalny / Usługobiorca – osoba reprezentująca kontrahenta współpracującego z Diagnostyką, która korzysta z Usługi;
 • Aktywacja Karty – proces polegający na przypisaniu karty o odpowiednim numerze do konta zawierającego dane dotyczące Usługobiorcy, odbywające się w siedzibie Usługodawcy. Wraz z Kartą Usługobiorca otrzymuje odpowiednie Hasła oraz instrukcję postępowania;
 • Uwierzytelnienie – podanie nazwy logowania – numeru karty oraz hasła;
 • Karta Dostępu do Usługi – plastikowa karta służąca do uwierzytelnienia Usługobiorcy Instytucjonalnego na stronie dostępu do Usługi;
 • Hasło – hasło dostępu uwierzytelniające dostęp do konta Usługobiorcy;
 • Numer PIN – hasło pozwalające na awaryjny dostęp do konta Usługobiorcy w przypadku utraty Hasła.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • Kanał dostępu – połączenie poprzez sieć Internet z serwerem świadczącym Usługę;
 • Usługa – usługa wykonana przez Diagnostyka poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

III. Zakres i warunki świadczenia Usługi Informacyjnej 

 1. Diagnostyka w ramach zlecenia usługi wykonania badania diagnostycznego świadczy Usługi polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy dostępu do wyników badań diagnostycznych. Usługa dostępna jest na stronie www.wyniki.diag.pl, gdzie po wybraniu Zakładki „Dla współpracujących LEKARZY”, możliwy jest dostęp do wyniku badania diagnostycznego.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług Informacyjnych są następujące: a. komputer połączony z siecią Internet; b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 3. Diagnostyka dołoży należytych starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych (zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox oraz przeglądarki plików w formacie PDF). Jednakże Diagnostyka nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usług Informacyjnych.
 4. Usługodawca zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usług wiąże się z normalnym w takiej sytuacji ryzykiem.
 5. Korzystanie z Usług Informacyjnych możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem pkt 5 ust 4.

 

IV. Korzystanie z Usługi Informacyjnej 

 1. Korzystanie z Usług wymaga uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie polega na wpisaniu numeru znajdującego się na Karcie Dostępu do Usługi oraz potwierdzeniu Numerem PIN, dostarczonym podczas Aktywacji Karty, na stronie logowania odpowiedniego laboratorium. Proces uwierzytelnienia pozwala na dostęp do Usług dla Usługobiorców. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania Numeru PIN i Hasła w tajemnicy i nieprzekazywania go osobom trzecim oraz zaznaczeniu check box zaakceptowania regulaminu. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępu do Usług przez osoby nieuprawnione, za wyjątkiem, gdy wynika to z zawinionego działania lub zaniechania Diagnostyki. W przypadku utraty Numeru PIN oraz Hasła, konieczne jest wydanie i aktywacja nowej Karty.
 2. Pięciokrotne nieprawidłowe wpisanie Numeru PIN powoduje blokadę dostępu do Usług Informacyjnych. W celu uzyskania ponownego dostępu do Usług należy skontaktować się z odpowiednim dla laboratorium przedstawicielem Usługodawcy.
 3. Usługi mają charakter wartości dodanej do badania diagnostycznego. Korzystający z Usług Informacyjnych ponosi następujące koszty:
 • Koszt będący ceną aktywacji Karty,
 • Koszt dostępu związany z Kanałem dostępu do Usług.
 1. Diagnostyka zastrzega sobie prawo zwolnienia Usługobiorcy z opłaty aktywacyjnej.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej Usługi regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi i okoliczności faktyczne.

 

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Usług Informacyjnych:
 • ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy, niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 1. Diagnostyka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.
 2. Diagnostyka nie ponosi również odpowiedzialności za:
 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Diagnostyka przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec;
 • następstwa korzystania z Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
 1. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Usługodawcy lub pogorszenia jakości świadczonych przez niego Usług. W celu zachowania bezpieczeństwa Diagnostyka przechowuje historię logowania Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług Informacyjnych, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie ochrony zdrowia.
 4. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego odzyskania Hasła/zmiany Hasła po wejściu na stronę www, o której mowa w pkt III ust 1 niniejszego regulaminu i podaniu numeru kary i nr PIN. W przypadku problemów z odzyskaniem Hasła należy skontaktować się na adres lab@diag.pl, lub z regionalnym Działem Handlowym Diagnostyka sp. z o. o.

 

VI. Tryb postepowania reklamacyjnego 

 1. Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji ściśle związanych z wadliwym funkcjonowaniem Usług Informacyjnych. Złożenie reklamacji może nastąpić telefonicznie, pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez e-mail: lab@diag.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail); b. wskazanie problemu, w związku z którym składana jest reklamacja.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu i udzieli informacji telefonicznie, pisemnie lub poprzez e-mail. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usług niezwiązanych przedmiotowo z korzystaniem z Usług takich jak: skanowanie antywirusowe komputera, instalacja sterowników drukarki, konfigurowanie parametrów łącza internetowego, testowanie poprawności pracy sprzętu komputerowego lub jego podzespołów, aktualizacja systemu operacyjnego.

 

VII. Polityka prywatności 

 1. Diagnostyka zapewnia poufność przesyłanych danych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz szyfrowania.
 2. W przypadku gdy Diagnostyka jest administratorem danych osobowych Usługobiorców lub dane osobowe Usługobiorców zostały jej powierzone do przetwarzania, Diagnostyka przetwarza tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub zakończenia świadczenia Usług Informacyjnych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług Informacyjnych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000), c) innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych na obszarze RP.
 3. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania sprostowania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach.
 4. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę Diagnostyka nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorców, za wyjątkiem tych danych, które są:
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.

 

VIII. Ochrona praw własności intelektualnej 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Diagnostyce oraz podmiotom, z którymi Diagnostyka zawarła stosowne umowy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Diagnostyka jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Diagnostyka zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Usługobiorców. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.diag.pl.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.diag.pl, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu
 3. Diagnostyka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn: a) zmiany profilu świadczonych Usług, b) zmiany możliwości technicznych oraz c) zmiany przepisów prawa; w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostykę usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Diagnostyka indywidualnych umów dotyczących świadczenia Usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.