Regulamin informatora medycznego z dnia 23.02.2024 roku

REGULAMIN INFORMATORA MEDYCZNEGO

Z DNIA 25.03.2024 ROKU

§1

Niniejszy regulamin usługi „Informatora Medycznego” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Diagnostyka Spółka Akcyjna: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130, dalej  „Diagnostyka”.

§2

Usługa Informatora Medycznego polega na spersonalizowanym przesyłaniu przez Diagnostykę  na podany przez użytkownika adres e-mail materiałów edukacyjnych, naukowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zawierające informacje o prowadzonej działalności.

§3

Usługa Informatora Medycznego jest bezpłatna.

§4

Korzystać z usługi Informatora Medycznego może każda osoba, która zawrze umowę z Diagnostyką w następujący sposób:

 1. Wyrażając zgodę na usługę Informatora Medycznego na koncie lekarza w serwisie https://cswl.diag.pl/.
 2. Wyrażając zgodę na usługę Informatora Medycznego, wypełniając formularz na stronie: https://grupadiagnostyka.pl/dla-biznesu/dzial-obslugi-kontrahenta/.
 3. Wyrażając zgodę na usługę Informatora Medycznego na stronie, wypełniając formularz na stronach: https://grupadiagnostyka.pl/strefa-medyczna/, https://grupadiagnostyka.pl/kategoria/dla-medyka/, https://grupadiagnostyka.pl/strefa-medyczna/materialy-do-pobrania/.

§5

 1. Umowa o korzystanie z usługi Informatora Medycznego zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Informatora Medycznego oznacza:
 3. a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Diagnostykę w celu przesyłaniu przez Diagnostykę  na podany przez użytkownika adres e-mail  materiałów edukacyjnych, naukowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej zawierające informacje o prowadzonej działalności;
 4. b) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Diagnostyki drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych,  na podany zgodnie adres e-mail.

§6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Informatora Medycznego, należy:
a)    posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b)    posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c)     posiadać adres e-mail.

§7

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Informatora Medycznego, wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§8

 1.  Administratorem danych osobowych jest Diagnostyka S.A. ( KRS nr 0000918455) ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
  2.    Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępnia się formularz kontaktowy pod adresem:  https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
  3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia korzystania z usługi Informatora Medycznego.
  4.    Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną usunięte.
  5.    Każdy użytkownik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody poprzez:
  a)    Kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości otrzymanej w ramach Informatora Medycznego wypisz się z usługi;
  b)    Wypisanie się na koncie lekarza na stronie: https://cswl.diag.pl/
 2. c) Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/.
 3.  Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Informatora Medycznego.
  7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych może dochodzić do profilowania za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celach związanych z indywidualnym doborem informacji powiązanej z miejscem udzielania świadczeń czy specjalizacją medyczną.
  9.    Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do bycia zapomnianym.
  10.    Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§9

 1.  Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/
  2.    Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§10

 1.  Rozpoczęcie świadczenia usługi Informatora Medycznego nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Informatora Medycznego, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
  2.    DIAGNOSTYKA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych; oraz
  c) zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Diagnostyka usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
  3.    Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.