DIAGNOSTYKA S.A. opublikowała swój pierwszy w historii Raport ESG

Diagnostyka S.A. opublikowała swój pierwszy w historii Raport ESG, czyli raport niefinansowy, w którym opisano działania spółki w obszarach środowiskowych, społecznych oraz korporacyjnych.

Raport ESG

Ze względu na pierwsze, wyjątkowe wydanie, Raport – oprócz opisania działań podejmowanych przez DIAGNOSTYKĘ w 2020 roku – zawiera również kluczowe informacje dotyczące ogólnej działalności spółki, jej historii, modelu biznesowego i strategii rozwoju, obowiązujących w firmie procedur czy struktury zatrudnienia. To kompendium wiedzy o firmie, które podsumowuje lata pracy i doświadczeń DIAGNOSTYKI w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.  W Raporcie przeczytają Państwo o przykładach działań DIAGNOSTYKI w zakresie badań diagnostycznych. Odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne podejście do wpływu na otoczenie to nie tylko konieczność, ale także szansa. Zobowiązujemy się uwzględniać czynniki ESG w prowadzeniu naszej działalności poprzez doskonalenie praktyk zarządczych i uwzględnianie potrzeb naszych interesariuszy w kierunkach rozwoju DIAGNOSTYKI. 

prof. dr. n. med. Jakub Swadźba, Prezes Zarządu i Współzałożyciel DIAGNOSTYKI.

"Od początku istnienia naszą dewizą jest, że „DIAGNOSTYKA to więcej niż wynik”, dlatego szczególnie cenię realizowane przez nas inicjatywy społeczne i w pełni popieram działania DIAGNOSTYKI wpływające na kształt branży diagnostycznej w Polsce. jako liderzy branży, czujemy się zobligowani do czynnego udziały w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju."

W odpowiedzi na standardy raportowania ESG, treści zawarte w raporcie DIAGNOSTYKI zostały odpowiednio podzielone na zagadnienia środowiskowe (environmental), społeczne (social responsibility) oraz kwestie ładu korporacyjnego (corporate governance).

Rok 2020 był czasem wyjątkowym, w którym wiele działań spółki zostało podporządkowanych trwającej pandemii i walce z jej następstwami, dlatego szczególne miejsce w Raporcie zajmuje rozdział „Pacjenci” i opisane w nim działania podejmowane przez DIAGNOSTYKĘ w tym szczególnie trudnym okresie.

Oprócz podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i dokonań, Raport przedstawia także wizję rozwoju spółki, kładąc mocny nacisk na świadome zarządzanie kwestiami środowiskowymi.

Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG

"Raportowanie niefinansowe stało się w przeciągu ostatnich lat standardem wśród wielu spółek. Świadczy ono nie tylko o ich wiarygodności, ale przede wszystkim o odpowiedzialnym i przemyślanym podejściu do zarządzania swoimi zasobami. O rosnącej roli raportów niefinansowych świadczy chociażby fakt wydania w tym roku dyrektywy unijnej, zgodnie z którą raportowanie już niedługo stanie się nie tylko dobrą praktyką, a obowiązkiem dla wielu firm."