Liquid Base Cytology (LBC)

Nowoczesna metoda badań cytologicznych różnorodnego materiału biologicznego i klasycznych wymazów ginekologicznych.

LBC

Badanie cytologiczne płynów, wydalin lub wydzielin ciała jest istotne dla wczesnej diagnostyki nie tylko chorób nowotworowych, lecz także nienowotworowych oraz chorób zakaźnych. Badanie wykonywane jest w materiale uzyskiwanym nieinwazyjnie w warunkach laboratoryjnych:  w moczu, plwocinie, wyskrobinach ze śluzówek jamy ustnej, gardła, szyjki macicy lub pobieranym metodami inwazyjnymi, w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych: w popłuczynach z pęcherza, w popłuczynach lub wyskrobinach z drzewa oskrzelowego oraz w  materiałach pobieranych w trakcie zabiegów chirurgicznych tzn.  w płynie  wysiękowym i otrzewnowym, aspiratach biopsyjnych z piersi, tarczycy itd.

Metoda płynnej cytologii cienkowarstwowej – LBC (ang. Liquid-based cytology) jest nowoczesną alternatywą dla cytologii klasycznej, opracowaną dla zminimalizowania ryzyka błędów, które mogą wystąpić w analizie klasycznie wykonywanych rozmazów  cytologicznych. W LBC pobrany materiał  jest utrwalany i opracowywany (np. oddzielenie komórek od śluzu)  w formie zawiesiny. Nakładanie materiału na szkiełka w postaci znormalizowanej kropli i barwienie szkiełek przeprowadzane jest  w uniwersalnym automacie wykonującym preparaty LBC z materiału pobranego z szyjki macicy (cytologia ginekologiczna) i materiału cytologicznego z innych źródeł:  tzw. cytologia nie-ginekologiczna, non-gyn (ang. non-gynecological) – zdjęcie poniżej.

Technika LBC non-gyn umożliwia:

uzyskanie jednorodnej zawiesiny dobrze utrwalonych pojedynczych komórek lub skupisk komórek pozbawionych śluzu, fragmentów tkanek i krwinek czerwonych

automatyczne nanoszenie utrwalonego materiału na szkiełka w postaci jednakowych okręgów o niewielkiej średnicy, pozwalające na zmniejszenie i normalizację pola obserwacji i zapewniające uzyskanie materiału reprezentatywnego dla próbki

równoczesne przygotowanie 4 szkiełek z jednej próbki materiału: barwionych lub niebarwionych, o równomiernym rozmieszczeniu komórek, co  eliminuje potrzebę wstępnej selekcji preparatów

zachowanie istotniej diagnostycznie naturalnej architektury skupisk komórek i morfologii komórek w preparacie, przez eliminację nakładania się komórek

Pobieranie materiału

Szczegóły dotyczące pobierania materiału należy wcześniej ustalić w punkcie pobrań DIAGNOSTYKI, który zaopatruje pacjentów w odpowiednie instrukcje i zestawy, w przypadku, gdy pobranie materiału (mocz, plwocina) może być wykonane w domu lub wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

Ogólne zasady pobierania materiału przydatne dla lepszego zrozumienia przez pacjenta zaleceń szczegółowych uzyskiwanych w punkcie pobrań.

  • Materiał jest mieszany z płynem utrwalającym (lub umieszczany w płynie utrwalającym)
  • Płyny utrwalające: Czerwony (CytoRich™ Red Preservative) lub Niebieski (CytoRich™ Blue Preservative) dostosowywane są do rodzaju materiału
  • Materiał należy jak najszybciej umieścić w płynie utrwalającym
  • Materiał płynny mieszany jest z utrwalaczem w stosunku brand cialis more info objętościowym 1:1
  • Przed poddaniem dalszej preparatyce próbka musi pozostawać w utrwalaczu co najmniej 30 min; utrwalony materiał należy przechowywać w temp. pokojowej

Obrazy mikroskopowe preparatów uzyskanych metodą LBC. Na lewo: komórki obecne w moczu; na prawo komórki w popłuczynach z drzewa oskrzelowego – zakażenie grzybem Aspergillus.

LBC przydatna jest we wczesnej diagnostyce cytologicznej chorób nowotworowych m.in.  układu moczopłciowego, płuc, krtani, gardła i jamy ustnej oraz chorób nienowotworowych i zakaźnych. Zalecana jest we wszystkich chorobach przebiegających z wytworzeniem płynów o charakterze przesięku lub wysięku.

Nowe „złote standardy” w cytologi.

Zapraszamy do pobrania folderu – POBIERZ PLIK