Kompleksowa diagnostyka nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG

DIAGNOSTYKA przedstawia kompleksową diagnostykę nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG. U ponad 50% cierpiących na nadwrażliwość pokarmową mechanizm chorobowy wiąże się właśnie z obecnością krążących kompleksów IgG4/IgG.

nietolerancja pokarmowa

NIETOLERANCJA POKARMOWA ZWIĄZANA Z przeciwciałami klasy IgG4/IgG należy do najczęściej spotykanych reakcji NADWRAŻLIWOŚCI pokarmowej.
U ponad 50% cierpiących na nadwrażliwość pokarmową mechanizm chorobowy wiąże się z obecnością krążących kompleksów IgG4/IgG.

Niespecyficzność i różnorodność objawów klinicznych i mechanizmów nadwrażliwości pokarmowej w tym ALERGII IgE-ZALEŻNEJ, domeny ALERGOLOGII i NIETOLERANCJI POKARMOWEJ (w tym ZALEŻNEJ OD IgG4 lub IgG) powodują, że choroby te interesują specjalistów różnych dziedzin medycyny: gastrologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, dermatologów oraz dietetyków i specjalistów zajmujących się szeroko pojętym żywieniem. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost świadomości pacjentów dotyczących zagadnienia  nietolerancji pokarmowej.

Podstawowe cechy charakterystyczne nietolerancji pokarmowej związanej z przeciwciałami klas IgG4/IgG

 • Czynnik patogeniczny: kompleksy alergenów i specyficznych dla nich IgG (IgG4) o powinowactwie do różnych tkanek, powodujące przewlekłe stany zapalne
 • Objawy kliniczne: nieswoiste, dotyczące wszystkich tkanek i układów
 • Charakter objawów klinicznych: zależny od umiejscowienia kompleksów w organizmie
 • Nasilenie objawów klinicznych: zależne od stężenia swoistych IgG4/IgG, skolerowane z klasami RAST
 • Wystąpienie objawów: opóźnione – objawy po co najmniej 24, 48 godz. po spożyciu pokarmu
 • Diagnostyka laboratoryjna: trudna, wymagająca dokładnego wywiadu klinicznego, czasem prowokacji
 • Zachorowalność: wysoka, o częstości porównywalnej u dorosłych i u dzieci
 • Trwałość objawów: odwracalne lub ustępujące po eliminacji alergenu, rzadszej ekspozycji na alergen, przywróceniu prawidłowego  wchłaniania jelitowego
 • Zakres nietolerancji pokarmowej: możliwy dla licznych alergenów równocześnie
 • Współistnienie z innymi rodzajami nadwrażliwości pokarmowej: współistnienie z reakcjami alergii IgE zależnej, reakcjami nietolerancji enzymatycznej i farmakologicznej.

NADWRAŻLIWOŚĆ POKARMOWA – NIETOLERANCJA POKARMOWA ZWIĄZANA Z IgG4/IgG

NIETOLERANCJA POKARMOWA zależna od IgG4/IgG jest formą nadwrażliwości pokarmowej o mechanizmie innym niż mechanizm klasycznej, natychmiastowej ALERGII POKARMOWEJ – typu I, w którym pośredniczą alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE obecne w krążeniu i na powierzchni uczulonych komórek układu odpornościowego oraz określone rodzaje limfocytów T.

Mechanizm NIETOLERANCJI POKARMOWEJ zależnej od IgG4/IgG sprowadza się do nieswoistych, chronicznych, często uogólnionych stanów zapalnych, wywołanych osadzaniem się w tkankach krążących we krwi kompleksów przeciwciał IgG4 lub IgG związanych z nietypowymi produktami trawienia pokarmu, które znalazły się krążeniu.

Charakter objawów nietolerancji zależy od:

 • miejsca i czasu odkładania się kompleksów
 • stężenia specyficznej IgG4/IgG w krążeniu
 • indywidualnych cech układu odpornościowego chorego.

Rozwinięcie nietolerancji powodowane jest:

 • upośledzeniem mechanizmu wchłaniania jelitowego
 • lub mało zróżnicowaną dietą i w konsekwencji z nadmierną ekspozycją organizmu na pewne alergeny pokarmowe.

Do upośledzenia mechanizmu wchłaniania – osłabienie fizjologicznej bariery jelit – (zespół nieszczelnego jelita, LSG –  ang. leaky gut syndrome) może dojść w wyniku:ostrych chorób zakaźnych jelit: bakteryjnych lub wirusowych, zatruć pokarmowych o ostrym przebiegu,  długotrwałej antybiotykoterapii, chemioterapii lub radioterapii onkologicznej, interwencji chirurgicznych.

Nietolerancja pokarmowa zależna od IgG4/IgG powoduje objawy związane z:

 • układem pokarmowym
 • ośrodkowym układem nerwowym
 • układem moczowo-płciowym
 • układem kostno-stawowo-mięśniowym
 • sercowo-naczyniowym
 • krwiotwórczym
 • wzrokiem.

Objawy kliniczne nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG związane z przewodem pokarmowym to:
wzdęcia, mdłości, uczucie pełności, odbijanie, biegunki, zaparcia, zespół jelita drażliwego.

Objawy kliniczne nietolerancji pokarmowej zależnej od IgG4/IgG  pochodzenia narządowego to:
chroniczne zmęczenie, zmiany zachowania u dzieci, depresje u dorosłych, migrena, ból pleców, uogólnione bóle w układzie ruchu – bóle kości, mięśni i stawów; zmiany skórne: łuszczyca, trądzik.

Przykładowe konsekwencje długoterminowej nietolerancji  pokarmowej zależnej od IgG4/IgG:
przewlekłe niedożywienie, niedokrwistość z niedoboru żelaza, uszkodzenie wątroby, cukrzyca II typu, nadwaga.

Rola przeciwciał IgG i IgG4 w diagnostyce nietolerancji pokarmowych.
W IMMUNOdiagDIETA mierzone jest ilościowo stężenie IgG4 lub IgG specyficznych w stosunku do paneli 28, 44, 88 i 280 alergenów.
Z piśmiennictwa wynika, że objawy kliniczne nietolerancji stają się widoczne na ogół w klasie 3 skali  RAST i nasilają się w klasach wyższych.
Zależność stanu klinicznego od stężenia specyficznych IgG4/IgG nie jest tak ścisła jak w przypadku pokarmowej alergii IgE-zależnej.

Dlatego prawidłowa interpretacja wyniku IgG4/IgG musi uwzględnieniać:

 • objawy kliniczne i historię choroby, z uwzględnieniem  w wywiadzie współistnienia pokarmowej alergii IgE-zależnej
 • nawyki żywieniowe badanego (znajomości jego diety)
 • przesłanki dla ewentualnego upośledzenia bariery jelitowej mogącej stanowić przyczynę indukcji specyficznych przeciwciał IgG4/IgG.

W IMMUNOdiagDIETA ilościowy wynik oznaczenia IgG/IgG4: wyrażany jest w U/ml, przypisany do klas skali RAST i dodatkowo ilustrowany za pomocą różnej ilości kółek w kolorach sygnalizacji świetlnej.

Diagnostyka Sp. z o.o. oferuje ponadto dodatkową indywidualną konsultację specjalistyczną, w przypadku, gdy badany uważa, że jest ona potrzebna.  

Zależność pomiędzy nasileniem objawów klinicznych nietolerancji pokarmowej i stężeniem przeciwciał wykazuje pewne różnice w  przypadku IgG i IgG4. W przypadku obu przeciwciał zależność ta nie jest tak ścisła jak w pokarmowej alergii IgE-zależnej, dlatego do celów diagnostycznych nietolerancji wystarczają wyniki w skali RAST. Wyniki stricte ilościowe U/ml) przydatne są w monitorowaniu postępów terapii (ustalenie tzw. delta change, czyli wielkości spadku stężeń badanych IgG.
W eksperymencie klinicznym, którym objęto próbki krwi od 62 dawców badanych w kierunku 27 alergenów pokarmowych (uzyskano zbiór 1674 wyników) wykazano, że rozkład wyników specyficznej IgG4 jest łatwiejszy w interpretacji klinicznej niż IgG specyficznej dla tych samych alergenów. Tylko 14% wyników IgG4 plasowało się w klasach 1 – 3, obejmujących stężenia wiążące się ze słabymi objawami lub brakiem objawów klinicznych, podczas gdy dla IgG analogiczny odsetek wynosi 66%. Procent wyników IgG4 w klasie 0, wykluczającej uczulenie w ogóle, był w przypadku IgG4 czterokrotnie większy niż w przypadku IgG.
(Q, Dong S-Y, Wu L-X, Li H, Sun Z-J, et al. (2013) Variable Food-Specific IgG Antibody Levels in Healthy and Symptomatic Chinese Adults. PLoS ONE 8(1): e53612.).

DIAGNOSTYKA oferuje ponadto równoczesną możliwości przeprowadzenia wszechstronnej diagnostyki alergii pokarmowej (IgE zależnej) uwzględniającej panele alergenów, alergeny pojedyncze w postaci ekstraktów oraz komponenty alergenów – alergeny molekularne.

Jako badanie towarzyszące oznaczeniu alergenowo-specyficznych IgG4 lub IgG zalecane jest wykonanie oznaczenia IgE specyficznych dla panelu 21 najczęściej uczulających alergenów pokarmowych, dla wykluczenia współwystępowania nietolerancji pokarmowej i alergii IgE zależnej

 •   806 Panel pokarmowy, IgE 21 alergenów

Przeciwwskazaniem do wykonania badania specyficznych IgG/IgG4 jest:

 • Wiek poniżej 12 miesięcy

Przed wykonaniem badania zalecana jest konsultacja lekarska w przypadkach:

 • Zdiagnozowanych zaburzeń poziomu immunoglobulin
 • Immunosupresji: farmakologicznej, radiacyjnej (jatrogennej lub lecznicza) lub patologicznej (AIDS)
 • Chorób autoimmunizacyjnych

POBIERZ ULOTKĘ

Dostępne na stronie Diagnostyka Sp. z o.o. i w formie drukowanej materiały informacyjne dotyczące diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowych:
1. Oznaczenia alergenowo-specyficznej IgE w diagnostyce alergii zależnej od IgE. 2015, wersja 2.
2. Nadwrażliwość pokarmowa: Alergia pokarmowa lub nietolerancja pokarmowa, 2015, wersja 1.
3. Diagnostyka molekularna alergii, 2015, wersja 2.
4. Genetyczna diagnostyka celiakii.  Celiakia (DQ2/DQ8/DRB4) metodą Real-Time PCR, 2016, wersja 1.
5. Kompleksowa diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej: alergii pokarmowej i nietolerancji pokarmowych w ofercie Diagnostyki, 2016, wersja 1