Z dumą i radością publikujemy fragmenty „Wystąpień pokontrolnych” Najwyższej Izby Kontroli podsumowujące ocenę laboratoriów sieci DIAGNOSTYKA w Szpitalach w Krakowie, Olkuszu, Szczecinie i Olsztynie.
Działania te były częścią ogólnopolskiej kontroli NIK pt. „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz jej finansowanie były prawidłowe i przyczyniły się do skutecznego leczenia pacjentów?” (nr kontroli P/16/056;  https://www.nik.gov.pl/plik/id,9894.pdf)

 

Najwyższa Izba Kontroli

„Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w zakresie realizacji umów zawartych z podmiotami leczniczymi (…) na wykonywanie czynności medycznej diagnostyki laboratoryjnej (…)

W okresie objętym kontrolą (…), Spółka prawidłowo realizowała umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (…). Laboratoria te były wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Spełniały również przewidziane prawem warunki lokalowe, kadrowe i w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny (…).

W ocenie NIK zarówno organizacja jak i sposób funkcjonowania Spółki, w szczególności przez szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych sprzyjały uzyskiwaniu wiarygodnych, powtarzalnych i jednoznacznych wyników badań. Powyższe sprzyjało również prowadzeniu prawidłowego procesu leczenia pacjentów Szpitali, wpływając na ich bezpieczeństwo zdrowotne.”

„Wystąpienia pokontrolne” NIK stanowią dla nas kolejne potwierdzenie doskonałych efektów w procesie dbałości o najwyższą jakość świadczonych badań i usług. Gratulujemy kierownictwu i personelowi kontrolowanych laboratoriów, zapewniając jednocześnie o dalszej dbałości o szeroko rozumianą jakość we wszystkich laboratoriach sieci DIAGNOSTYKA.