Informujemy, że w dniu 2 września 2021 roku nastąpiło przekształcenie spółki Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę Diagnostyka spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (w tym dniu nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS) (dalej „Spółka”).

Zmiana formy prawnej posiada charakter formalny i nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez Spółkę. Zgodnie z art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych spółce Diagnostyka spółka akcyjna (na zasadzie kontynuacji) przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane przez Spółkę na dotychczasowych zasadach.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer Spółki w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualne dane Spółki są następujące:

Diagnostyka spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w obrocie handlowym używany będzie skrót: Diagnostyka S.A.

NIP:6751265009

Regon: 356366975

KRS: 0000918455

Adres Spółki oraz adres do korespondencji pozostają bez zmian:

ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków