Diagnostyka S.A. jako podmiot działający na terytorium Polski, w obszarze badań laboratoryjnych, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka w sposób rzetelny i zgodny z normami prawnymi wywiązuje się z obowiązków wynikających z tego tytułu. Celem Spółki jest staranne płacenie podatków w wysokości i w terminach określonych dla podmiotów o takim samym charakterze w Polskim prawodawstwie.

I. Wstęp

Diagnostyka S.A. (NIP:6751265009; dalej: Spółka, Diagnostyka), to podmiot działający w obszarze badań laboratoryjnych. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Diagnostyka przykłada dużą wagę do rzetelnego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Spółka wspiera stabilne, transparentne rozwiązania podatkowe oraz skupia się na długoterminowych procesach i działaniach przyczyniających się do terminowego i nienagannego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Celem Spółki jest płacenie podatków w wysokości i w terminach określonych w obowiązujących w Polsce ustawach podatkowych oraz rozporządzeniach. Spółka dochowuje w tym względzie należytej staranności, która uwzględnia charakter oraz skalę działalności Spółki, a zarządzanie funkcją podatkową stanowi dla niej priorytet.

W Spółce funkcjonuje szereg procesów wewnętrznych i procedur podatkowych, które mają zapewnić zgodność działań Spółki z bieżącym prawem podatkowym. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania obowiązków podatkowych, zmniejszeniem ryzyka niewywiązania się z obowiązków podatkowych, ciężących na spółce, a także zapewnienie terminowego rozliczania zobowiązań podatkowych, w tym składania deklaracji podatkowych.

Diagnostyka posiada spisaną strategię podatkową na bieżący rok i kolejne lata, która będzie podlegać aktualizacji adekwatnie do zmian w otoczeniu prawno-podatkowym, w którym funkcjonuje.

II. Czynności i działania wynikające z art. 27c Ustawy o CIT

Spółka w ramach realizowania strategii podatkowej podejmuje następujące działania:

 1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Biorąc pod uwagę, że rzetelna dokumentacja księgowa jest podstawą prawidłowych rozliczeń podatkowych, Spółka wdrożyła zasady postępowania z otrzymywanymi fakturami regulujące sposób rejestrowania dokumentów, weryfikacji pod względem formalnym oraz rachunkowym ( w tym weryfikacji kontrahenta).

Spółka zachowuje także należytą staranność w zakresie cen transferowych, są one na bieżąco porównywane z cenami rynkowymi. Za rynkowość transakcji odpowiada Zarząd oraz Dyrekcja Finansowa Spółki.

W celu minimalizacji ryzyka Zarząd nie zawiera transakcji, co do których zaszłoby podejrzenie związku z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Zarząd oraz upoważniony pracownik odpowiadają także za składanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie z ustawowymi terminami.

 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2021 r. Spółka nie podjęła żadnej sformalizowanej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Realizacja przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 r. Spółka w związku z wykonywaną przez siebie działalnością odprowadzała do budżetu następujące podatki:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Polski;
 • Spółka terminowo (tj. do końca grudnia 2021) sporządziła dokumentację cen transferowych oraz złożyła oświadczenie potwierdzające, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych za rok 2020 zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane;
 • dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Spółka nie prowadziła działalności i nie osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które umożliwiałyby unikanie opodatkowania;
 1. Podatek od towarów i usług – Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje podatkowe i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami. W związku z wykonywaniem czynności również zwolnionych z VAT Spółka stosowała współczynnik przy odliczaniu VAT;
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. Spółka składała deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 3. Podatek od nieruchomości – Spółka była podatnikiem podatku od nieruchomości w 2021 r. Spółka składała deklaracje podatkowe (DN-1) i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Diagnostyka złożyła w 2021 r. następujące deklaracje i dokumentacje:

 • CIT-8;
 • CIT-10Z;
 • CIT-ST;
 • CIT-N2
 • IFT-2R;
 • VAT-UE;
 • Pliki JPK z częścią deklaracyjną VAT-7;
 • Pit-4R
 • PIT-11;
 • PIT-8C;
 • PIT-8AR;
 • PCC-3;
 • TPR-C;
 • Deklaracja dot. podatku od nieruchomości;

 

 1. Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w 2021 r. przekazała informację o schematach podatkowych:

 • MDR1 dot. podatku dochodowego od osób prawnych

 

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 r. Spółka udzieliła podmiotom powiązanym kapitałowo pożyczek wewnątrzgrupowych w łącznej wysokości ok. 68 000 000 zł.

 1. Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W 2021 r. doszło do dwóch połączeń  pomiędzy podmiotami, w których Diagnostyka posiadała udziały. Spółka nabywała także przedsiębiorstwa i/lub ich zorganizowane części w celu powiększenia i rozwoju prowadzonego biznesu. W wyniku połączeń oraz nabyć nie zmienił się sposób ani przedmiot działalności prowadzonej przez Diagnostykę. Spółka nie odniosła też żadnych korzyści podatkowych z tego powodu.

 1. Złożone przez Spółkę wnioski

Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
 1. Dokonywane rozliczenia podatkowe podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonywała takich rozliczeń.

III. Dodatkowe informacje

Diagnostyka ponadto podejmuje inne działania, które mają zapewnić zgodność dokonywanych transakcji i rozliczeń z przepisami prawa podatkowego. W Spółce analizowane są skutki podatkowe każdej istotnej nowej transakcji. Transakcje podlegają weryfikacji również przy zmianach prawa podatkowego, a także okresowo.  Wdrażane są również stopniowo odpowiednie procedury, aby zachować jak najwyższą staranność w obliczaniu podatków oraz stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

logo diagnostyka