Nasza wizja odpowiedzialności społecznej

W Diagnostyce wdrożyliśmy i stale doskonalimy system zarządzania środowiskowego spełniający wymogi normy ISO 14001:2015. Zgodnie z nimi przeprowadzamy okresowe audyty kontrolne systemu.

Lepsza przyszłość

Polityka środowiskowa

Diagnostyka nieustannie rozwija się i doskonali, chcąc dostarczyć Pacjentom i Kontrahentom usługi najwyższej jakości. Naszym celem jest utrzymanie silnej pozycji na rynku medycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a tym samym zapewnienie naszym Partnerom pełnego zadowolenia ze współpracy oraz poczucia najlepszej obsługi. Chcemy to osiągnąć między innymi poprzez łatwy dostęp do zaawansowanych rozwiązań diagnostycznych, najszerszy zasięg działania, największą na rynku ofertę badań oraz przyjazną obsługę, zachowując przy tym zasady poszanowania środowiska naturalnego.

Diagnostyka odpowiedzialnie podchodzi do tematów środowiskowych, identyfikując dwa kluczowe dla przedsiębiorstwa tematy: zarządzanie odpadami, zużycie energii oraz emisje CO2.
Określamy I monitorujemy główne wskaźniki środowiskowe, następnie prezentujemy je w przeliczeniu na jedno wykonane badanie diagnostyczne.

Raport ESG za rok 2021

"Planujemy elektryfikację floty samochodów kurierskich, dalszą optymalizację tras kurierskich przy wsparciu aplikacji kurierskiej, przygotowanie planu optymalizacji zużycia mediów."

eco auto

Stawiamy na przyszłość!
Naszym celem na najbliższe lata w ramach realizacji polityki środowiskowej jest elektryfikacja transportu Diagnostyki. Zminimalizuje to emisje CO2. Nasz projekt zakłada, że do końca 2025 roku w grupie samochodów kurierskich nastąpi wymiana większości floty na samochody elektryczne. Zakładamy dodatkowo budowę własnych stacji ładowania pojazdów, a w lokalizacjach zarządzanych przez Diagnostykę- wykonanie instalacji fotowoltaicznych o poziomie wydajności wystarczającej do zapewnienia mocy do ładowania samochodów elektrycznych.
Inwestycja w samochody elektryczne umożliwi przyspieszenie dostaw próbek, a wiec podniesie gwarancje prawidłowości wyników.

Ochrona środowiska

Nasz ślad środowiskowy

W ramach naszej działalności zidentyfikowaliśmy aspekty środowiskowe szczególnie nas dotyczące:

ODPADY:
Mając na względzie ciągłe doskonalenie w obszarze gospodarki odpadami, a także wymagania prawne związane z gospodarką odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, dbamy o właściwe postępowanie z odpadami oraz ich zagospodarowanie w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. DIAGNOSTYKA mierzy i ujawnia informacje dotyczące gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wskaźniki wytwarzania odpadów są przez nas szczegółowo monitorowane. Nadzorowanie odpadów i gospodarka odpadami medycznymi polega na ich prawidłowym gromadzeniu i oznakowaniu. W tych procesach kluczowe znaczenie ma dla nas ochrona pracowników i podwykonawców, którzy mają styczność z tymi odpadami i są narażeni na czynniki zakaźne. Wdrażamy szczegółowe procedury postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz procedury dezynfekcji dla personelu, zgodne z obowiązującymi standardami.

Działania, które prowadzimy w celu ograniczenia odpadów w organizacji:
- monitorowanie zużycia technologicznego odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
- racjonalny zakup oraz określone procedury wymiany sprzętu komputerowego
- kultura organizacyjna związana z ograniczeniem zużycia papieru biurowego
- wtórne wykorzystanie opakowań w laboratoriach
- odzysk i recykling opakowań wprowadzonych na rynek

miejsce dla każdego

Diagnostyka jest miejscem dla każdego.

profesjonalna obsługa

Nasze punkty, to miejsca profesjonalizmu i uprzejmości.

diagnostyka analiza

Swoje zdrowie warto oddać w ręce specjalistów.

diagnostyka laboratorium

Nowoczesne laboratoria Diagnostyki pozwalają na więcej!

sportowe pasje

Sport to zdrowie, a zdrowie cenimy bardzo.

profilaktyka raka Szyjki macicy

Dbamy o zdrowie środowiska, zdrowie naszych pracowników i zdrowie ich rowerów.

/06

EMISJA CO2:
Zanieczyszczenie powietrza w wyniku emisji CO2 związane z utrzymaniem własnej floty samochodowej zostało zidentyfikowane przez nas jako znaczący aspekt środowiskowy. Diagnostyka przeprowadziła audyt energetyczny, który obejmował obiekty należące i wynajmowane przez Diagnostyka S.A. Audytem zostały objęte wszystkie Punkty Pobrań oraz laboratoria i laboratoria z Punktami Pobrań na terenie całej Polski.

W Diagnostyce stosowana jest polityka flotowa, zgodnie z którą samochody wymieniane są co 5 lat lub po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów. Planowane jest przejście na samochody elektryczne. Rozważana jest również instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach własnych, co pozwoli na częściowe zasilanie pojazdów i laboratoriów ze źródeł OZE oraz na spadek emisji CO2 emitowanej przez pojazdy kurierskie.

Diagnostyka, zgodnie ze swoją polityką, będzie inwestowała w dalszą automatyzację procesów badań, nowoczesne urządzenia do badań laboratoryjnych, zwiększenie ilości badań oraz poprawę wskaźników efektywności energetycznej. Diagnostyka mierzy i ujawnia informacje dotyczące zużycia energii w organizacji.

Ślad węglowy

Kierownictwo Diagnostyki przywiązuje dużą wagę do wpływu organizacji na zmiany klimatu oraz obliczania śladu węglowego. Za rok 2021 wykonano wnikliwą inwentaryzację źródeł emisji oraz kalkulację śladu węglowego.
W kolejnych latach planowana jest kontynuacja tych obliczeń oraz wykonanie kalkulacji śladu węglowego.

W DIAGNOSTYCE zidentyfikowaliśmy następujące znaczące aspekty środowiskowe:

- zanieczyszczenie powietrza w wyniku emisji CO2 związane z utrzymaniem własnej floty samochodowej
- zanieczyszczenie powietrza w wyniku spalania odpadów (proces realizowany na zewnątrz przez spalarnię odpadów).

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych uwolnione do atmosfery w wyniku działalności operacyjnej Diagnostyki wiążą się ze spalaniem gazu ziemnego w instalacjach stacjonarnych oraz paliw w silnikach samochodów floty własnej, a także z wyciekami czynników chłodniczych. Emisje pośrednie energetyczne powstają w związku z zakupioną przez Diagnostykę energią elektryczną oraz energią cieplną.

Mając na względzie ciągłe doskonalenie w obszarze wpływu Diagnostyki na zanieczyszczenie powietrza oraz zmiany klimatu, a także przyszłe regulacje prawne związane z emisją gazów cieplarnianych, Diagnostyka mierzy i ujawnia informacje dotyczące śladu węglowego.