Podsumowanie cyklu szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych POWER

W dniach 8-9 grudnia w Warszawie odbyło się Seminarium pt. „Doświadczenia po pandemii COVID-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu.”, które zakończyło trwający od czerwca cykl szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych, organizowany we współpracy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz Diagnostyki.

Głównym punktem spotkania w Warszawie była debata pt.: „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – porada diagnostyczna i jej wpływ na dobro pacjenta”, poświęcona medycynie laboratoryjnej w obliczu wyzwań, w której głos zabrali przedstawiciele środowiska uniwersyteckiego: prof. Urszula Demkow, prof. Olga Ciepiela, prof. Edyta Podsiadły;Instytutu Matki i Dziecka: prof. Monika Gos; Narodowego Instytutu Onkologii NIO-PIB: dr Agnieszka Magdziak;  Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: Konrad Grzeszczak, Mateusz Chmielarz, Szymon Walter de Walthoffen; Diagnostyki: konsultant wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych dr Monika Jabłonowska, Kierownik Pracowni Autoimmunologii dr Bożena Wojciechowska, Dyrektor Regionu Centralno-Wschodniego Sławomir Gadomski; MedTech: Norbert Krysiuk. W spotkaniu wzięła również Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Monika Pintal-Ślimak.

Ponadto, w trakcie dwóch dni konferencji, zaproszeni goście przedstawili liczne wystąpienia, podczas których poruszyli m.in. tematykę zapewnienia skutecznej ochrony danych w laboratorium medycznym, czy też współpracy i komunikacji diagnosty laboratoryjnego z lekarzem.

/05

Cykl szkoleń POWER stanowi część praktyczną projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

W ramach projektu, we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu odbyło się łącznie 67 kursów (ponad 1400 godzin dydaktycznych), z których skorzystało 1117 uczestników. Kursanci wysoko ocenili zajęcia (średnia ocena 4,92 w 5 pkt. skali), a dzięki dostępowi do nowoczesnych laboratoriów mieli okazję do połączenia zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie: https://szkolenia.grupadiagnostyka.pl/