Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

Administratorem danych osobowych podawanych w korespondencji elektronicznej będzie Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16 , 31-864 Kraków.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści korespondencji, w celu:

  • kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej z Administratorem danych i jego pracownikami,
  • dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami drogą korespondencji elektronicznej,
  • przyjmowania zleceń, pism, zgłoszeń, wniosków drogą korespondencji elektronicznej,
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej, w w/w celach, jest:

  • prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
  • niezbędność w zakresie realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami dochodzenia roszczeń, a także podmiotom, z którymi Administrator danych współpracuje i które realizują zadania na rzecz Administratora danych.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celów związanych z obsługą korespondencji, nie dłużej niż okres zawartej umowy, a w przypadku roszczeń do czasu ich przedawnienia lub rozstrzygnięcia.

Podanie danych do korespondencji elektronicznej jest niezbędne w celu uzyskania kontaktu z Administratorem danych drogą elektroniczną oraz kiedy sposób tego typu komunikacji został uregulowany w umowie.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/